FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1. Szabályzat tárgya, hatálya, módosítása

(1) A jelen Felhasználási feltételek tartalmazzák a Sonarhome.hu weboldal használatának feltételeit, amelyet a SonarHome S.A. (székhely: Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, Polska, nyilvántartó bíróság: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy, KRS: 0000847558, adószám: PL1132969342 (a továbbiakban: "Szolgáltató")) üzemeltet.

(2) Jelen Szabályzat hatálya a Szolgáltatóra és a Felhasználókra terjed ki. A Szabályzat a közzététel napjától hatályos. Szolgáltató a mindenkor hatályos Szabályzatot az alábbi linken teszi közzé: https://sonarhome.hu/kondiciok.

(3) Jelen Szabályzat rögzíti a Weboldal Felhasználóit, valamint a Szolgáltatót megillető jogokat és az őket terhelő kötelezettségeket, valamint a Szolgáltató által a Weboldalon vagy azon keresztül nyújtott Szolgáltatás(oka)t.

(4) A Szolgáltató jogosult a Szabályzat rendelkezéseit egyoldalúan módosítani, amelyről a Weboldal nyitóoldalán, a Weboldal Felhasználási Feltételeket tartalmazó részén, valamint a Felhasználók E-mail címére történő megküldésével tájékoztatja a módosítás hatálybalépését megelőző 15 (tizenöt) nappal. A Felhasználó jogosult a módosítás hatálybalépéséig minden további jogkövet a Megállapodást felmondani. Amennyiben a Felhasználó nem él a részére biztosított felmondási joggal, bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását.

A Szolgáltató egyoldalúan jogosult a Szabályzat módosítására, ha azt a meglévő Szolgáltatások feltételeiben történő változás, meglévő Szolgáltatások minőségének biztosítása, a Felhasználói kör változása, a Szolgáltató működésében bekövetkező változás, jogszabályváltozás, bírósági vagy hatósági döntés vagy a Szolgáltató gazdasági, műszaki, illetve egyéb körülményeiben bekövetkezett lényeges változás indokolja.

Nem tekinthetőek a Szabályzat módosításának az adminisztratív jellegű módosítások.

2. Fogalommeghatározások

Adat – a Felhasználók által a Weboldalon és annak egyes funkcióin keresztül a Szolgáltató rendelkezésre bocsátott valamennyi adat, ide nem értve a Felhasználók személyes adatait.

Adatkezelési Tájékoztató – a Szolgáltató következő linken közzétett Adatkezelési Tájékoztatója: https://sonarhome.hu/adatkezelesi-tajekoztato.

E-mail cím – a Felhasználó által a Weboldalon történő regisztráció során rendelkezésre bocsátott vagy a Felhasználó hozzájárulásával a Facebook vagy a Google által rendelkezésre bocsátott e-mail cím.

Felhasználó(k) – a Szolgáltatást igénybe vevő természetes személy(ek)

Felhasználói fiók – a Weboldalon történő regisztrációhoz és/vagy a jelen Szabályzat elfogadásához szükséges adatközlés, amely megkönnyíti és lehetővé teszi a Felhasználó számára a Szolgáltatás bizonyos funkcióinak használatát, a kapcsolattartási adatok módosítását vagy ellenőrzését.

Ingatlan – lakás vagy egyéb ingatlan, amely a magyar jog szabályai alapján az ingatlan-nyilvántartásban ingatlanként került vagy kerülhet feltüntetésre

Megállapodás – a Szabályzat 4.2 és 4.3 pontja szerinti megállapodás

Szabályzat – jelen felhasználási feltételek

Szolgáltatás(ok) – a Társaság által a Weboldalon vagy azon keresztül nyújtott, jelen Szabályzatban meghatározott szolgáltatásai.

Szolgáltató vagy Társaság – SonarHome S.A.

Szolgáltató elérhetősége:

Telefonszám: +48 664 960 560

E-mail cím: info@sonarhome.hu

Tárhelyszolgáltatás biztosítója: DigitalOcean LLC

Weboldal – a Társaság által üzemeltetett, a https://sonarhome.hu címen működő internetes honlap.

3. A Weboldal és a Szolgáltatás használatához szükséges műszaki feltételek

A Szolgáltatás hatékony használatához és igénybevételéhez, beleértve a Weboldal funkcióinak hatékony használatát is, a Felhasználónak rendelkeznie kell az alábbiakkal:

a) legalább 1 GHz-es órajelű processzorral és legalább 512 MB memóriával rendelkező grafikus kártyával rendelkező eszköz,

b) internet-hozzáférés,

c) helyesen konfigurált böngésző: MS Edge, Mozilla FireFox, Chrome vagy Safari,

d) Java Script támogatás engedélyezése,

e) cookie-k (sütik) engedélyezése,

f) meghatározott esetekben e-mail cím – a Weboldalon vagy azon keresztül kínált egyes Szolgáltatások használata esetén, különösen a Felhasználói Fiók létrehozása során, illetve a Felhasználói Fiókba való bejelentkezés vagy annak kezelése során.

4. A Szolgáltatás használata

4.1 Általános rendelkezések

(1) A Szolgáltató a Felhasználók számára a Szolgáltatást díjmentesen biztosítja, kivéve, ha a jelen Szabályzat másként rendelkezik.

(2) A Szolgáltatás egyes részei a Felhasználói Fiókba való bejelentkezés után és/vagy díj ellenében lehetnek elérhetőek.

(3) A Szolgáltató nem garantálja a Weboldal elérhetőségét vagy működőképességét. A Szolgáltató mindent megtesz a Weboldal javítása és hatékonyságának növelése érdekében.

(4) A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt ideiglenesen, részben vagy egészben leállítsa annak javítása, meghatározott, új Szolgáltatások elérhetővé tétele vagy a Weboldal karbantartása érdekében. A Szolgáltató igyekszik a Weboldalt ideiglenesen úgy leállítani, hogy a Felhasználókat az általuk rendelkezésre bocsátott E-mail címekre küldött üzeneteken vagy a Weboldalon közzétett üzeneten keresztül előzetesen értesíti.

(5) A Felhasználók kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a Szolgáltatás működését hátrányosan befolyásolhatja.

(6) A Felhasználók kötelesek tartózkodni bármely jogellenes tartalom szolgáltatásától.

(7) A Szolgáltató jogosult korlátozni a Szolgáltatás egészéhez vagy egy részéhez való hozzáférést azon Felhasználókkal szemben, akik a Szolgáltatás működését hátrányosan befolyásoló berendezéseket, eszközöket vagy szoftvereket használnak. A hozzáférés korlátozását jelenti különösen, de nem kizárólag a Szolgáltatásban található bizonyos tartalmak közzétételének vagy megjelenítésének korlátozása vagy kizárása.

4.2 A Szolgáltatáshoz való hozzáférés Felhasználói Fiókba való bejelentkezés nélkül

(1) A Weboldalra történő belépéssel, a Felhasználói Fiókba való bejelentkezés nélkül a Felhasználó ráutaló magatartással megállapodást köt a Szolgáltatóval, amennyiben a Weboldalt felkeresi.

(2) A ráutaló magatartással létrejött megállapodás nem minősül írásbeli szerződésnek.

(3) A Felhasználói Fiókba való bejelentkezés nélküli Szolgáltatáshoz való hozzáférésről szóló megállapodás értelmében a Felhasználó böngészhet a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és a Felhasználói Fiókba való bejelentkezés nélkül elérhető Szolgáltatás tartalmaiban, és használhatja a Felhasználói Fiókba való bejelentkezés nélkül elérhető Szolgáltatásokat.

(4) A Felhasználói Fiókba való bejelentkezés nélküli Szolgáltatáshoz való hozzáférésről szóló megállapodás a Weboldal elhagyásának időpontjáig tartó határozott időre jön létre, kivéve, ha az igénybe vett Szolgáltatás természetéből fakadóan a megállapodás a Weboldal elhagyását követően is hatályban marad. Ezen megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó elhagyja a Weboldalt.

5. A Szolgáltatások

(1) A Felhasználó által Felhasználói Fiók létrehozása nélkül igénybe vehető Szolgáltatások:

a) Ingatlan értékének meghatározása – lásd 5.1. pont

b) Szolgáltatás az Ingatlan értékesítése során – lásd 5.2. pont

c) Ingatlan értékesítése esetén, Szolgáltató által adott ajánlat az ingatlan megvásárlására – lásd 5.3. pont

(2) Az egyes Szolgáltatások idővel változhatnak.

(3) Ha Ön a fent meghatározott Szolgáltatások valamelyikét használja, akkor az E-mail címére időszakosan, rendszertelen időközönként vagy bizonyos események esetén értesítéseket vagy egyéb anyagokat tartalmazó üzeneteket kaphat. Az üzenetek küldésének szolgáltatása mindaddig biztosított, amíg a Felhasználó nem kapcsolja ki az értesítések küldését a Felhasználói Fiókjának beállításaiban, nem kattint a kapott üzenetben található deaktiváló linkre, vagy nem törli a Felhasználói Fiókját a Weboldalon.

5.1. Ingatlan értékének meghatározása

(1) Az Ingatlan értékének meghatározására vonatkozó szolgáltatás lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy a Felhasználó által megadott Ingatlan vonatkozásában, a https://sonarhome.hu/becslesek-urlap oldalon elérhető űrlap kitöltésével, az Ingatlanra vonatkozó adatok (így különösen, de nem kizárólag Ingatlan pontos címe, mérete és egyéb jellemzői) alapján meghatározásra kerüljön az általa megjelölt Ingatlan értéke. Az Ingatlan értékének meghatározása automatizált módon, szakértő részvétele nélkül, a Szolgáltató által fejlesztett és használt saját algoritmus alapján történik.

(2) Az Ingatlan értékének meghatározása nem minősül a 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet szerinti értékmeghatározásnak. Az Ingatlan értékének meghatározása nem a fent említett törvény vagy az ingatlan értékének meghatározására vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseiből eredő módszertan és technika alapján készül.

(3) Az Ingatlan értékének meghatározása tárgyát képező Ingatlan tényleges értéke vagy az ingatlan értékelését végző szakértő személy által készített értékbecslési jelentésben feltüntetett érték eltérhet az Ingatlan jelen Szabályzat szerinti értékének meghatározása során meghatározott értéktől.

(4) Az Ingatlan értékének jelen Szabályzat szerinti meghatározása nem tekinthető kötelező ajánlásnak arra vonatkozóan, hogy az értékelt ingatlant milyen vételáron kellene értékesíteni. A meghatározott érték nem minősül kötelezettségvállalásnak, semmilyen jogi kötőerővel nem bír, az kizárólag egy előzetes tájékoztató jellegű információnak minősül. Az Ingatlan értékének meghatározása során nem kerül sor az Ingatlan valamennyi paraméterének, így például az Ingatlan állapotának, területének, szobabeosztásának, térbeli elhelyezkedésének elemzésére, az Ingatlan értékének meghatározása kizárólag a Felhasználó által megadott adatok alapján történik, ezért a meghatározott érték kizárólag egy saját algoritmus alapján számított tájékoztató jellegű érték.

(5) Amennyiben a Szolgáltató a Szabályzat 5.3. pontja szerinti ajánlatot tesz az Ingatlan megvásárlására, ezen ajánlat megtétele során nem köti a jelen pont szerinti értékmeghatározás.

5.2 Szolgáltatás az Ingatlan értékesítése során

(1) A Felhasználó a Weboldalon keresztül felveheti a kapcsolatot a Szolgáltató ingatlan-tanácsadást nyújtó partnereivel. A kapcsolatfelvétel érdekében a Felhasználó köteles kitölteni a https://sonarhome.hu/becslesek-urlap oldalon elérhető űrlapot, azzal, hogy köteles megadni az Ingatlan pontos adatait (így különösen, de nem kizárólag az Ingatlan pontos címét, méretét és egyéb jellemzőit, tulajdoni helyzetét és az érték meghatározásának célját) valamint a Felhasználó teljes nevét, e-mail címét és telefonszámát. A szükséges hozzájárulás megadása és az űrlap elküldése után a Szolgáltató ingatlanügynökei és egyéb ingatlanszakértői felvehetik a kapcsolatot a Felhasználóval.

(2) A Szolgáltató ingatlanügynökei és más ingatlanszakértői közvetlenül felveszik a Felhasználóval a kapcsolatot, és az Ingatlan értékesítésével kapcsolatos ingatlanközvetítésre vonatkozó ajánlatot tesznek a Felhasználó számára.

(3) A külsős, Szolgáltatóval munkaviszonyban nem álló ingatlanügynökök és egyéb ingatlanszakértők tevékenységének terjedelmét, díjazásukat, a Felhasználó jogait és kötelezettségeit a Felhasználó és az ingatlanügynök vagy ingatlanszakértő közötti, a Szolgáltató részvétele nélkül kötött megállapodás határozza meg.

(4) A Szolgáltató nem vállal felelősséget a külsős, a Szolgáltatóval munkaviszonyban nem álló ingatlanügynökök és ingatlanszakértők bármely cselekményének vagy kötelezettségének Felhasználó nevében történő teljesítéséért. Minden szabálytalanságot köteles közvetlenül annak az ingatlanközvetítőnek vagy ingatlanszakértőnek jelezni, akivel megállapodást kötött, vagy aki a Felhasználó nevében bármilyen tevékenységet végez, illetve az illetékes szakmai vagy ágazati testületeknek vagy intézményeknek, egyéb hatóságoknak.

5.3. Ingatlan értékesítése esetén, Szolgáltató által adott ajánlat az Ingatlan megvásárlására

(1) A Felhasználó a Weboldalon keresztül ajánlatot kaphat a Szolgáltatótól a Felhasználó által megjelölt Ingatlan megvételére, vagy a Felhasználó saját maga is kérheti az általa megjelölt Ingatlan megvételét.

(2) A Szolgáltató jogosult kérni a Felhasználótól a Szolgáltató által megjelölt dokumentumok benyújtását annak érdekében, hogy a Szolgáltató megismerhesse a Felhasználó által értékesítésre szánt Ingatlan jogi helyzetét és valamennyi tulajdonságát, illetve jogosult kérni az Ingatlan megtekintését. Ennek részletes szabályait a Szolgáltató és a Felhasználó között ebből a célból létrejött megállapodás határozza meg.

(3) A Szolgáltató nem köteles biztosítani, hogy a Felhasználó az általa felajánlott Ingatlan megvételére, illetve a Weboldalon megjelenített Ingatlan értékesítésére vonatkozó ajánlatot kap.

(4) Függetlenül az ajánlat pontos tartalmától, illetve amennyiben az ajánlat kifejezetten másként nem rendelkezik, az ajánlat nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:64. § szerinti ajánlatnak, így a Szolgáltatót nem terheli ajánlati kötöttség.

(5) Ha a Felhasználó elfogadja az ajánlatot, a további lépések a Szolgáltató és a Felhasználó között a Weboldalon kívül történnek, és ezekre a lépésekre jelen Szabályzat rendelkezései nem vonatkoznak.

6. A Weboldal tartalma

(1) A Weboldal használatával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalon közzétett tartalom vagy annak egyes részei a Szolgáltató, a Szolgáltató partnerei, más Felhasználók vagy harmadik felek szellemi tulajdonjogát képezheti.

(2) A Felhasználó köteles betartani a Weboldal tartalmának felhasználási elveire vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. A Felhasználó köteles tartózkodni különösen a Szolgáltató, a Szolgáltató partnerei, más Felhasználók vagy harmadik felek jogainak megsértésétől a Weboldalon vagy annak egyes részein közzétett tartalmakkal kapcsolatban. Tilos a Szolgáltatás tartalmát, különösen a Szolgáltató tulajdonát képező tartalmakat a Szolgáltató hozzájárulása nélkül másolni vagy terjeszteni.

(4) A Szolgáltató reklámanyagokat tehet közzé. A Szolgáltató a reklámanyagokat személyre szabhatja és a Felhasználó internetes tevékenysége alapján a Felhasználó preferenciáihoz igazíthatja.

(5) A Szolgáltató lehetővé teszi a Felhasználók (valamennyi vagy egyes Felhasználók) számára, hogy a Felhasználó által megrendelt Szolgáltatás nyújtása érdekében különböző információkat és dokumentumokat (Ingatlannal kapcsolatos adatok, fényképek, alaprajz, egyéb információk és dokumentumok) bocsásson a Szolgáltató rendelkezésére, azokat a Weboldalon vagy a Felhasználóval való megállapodás alapján más weboldalakon közzétegye vagy a Weboldal céljaira létrehozott adatbázisokba felvigye. Az információk és dokumentumok elküldése e-mailben a Szolgáltató által megadott E-mail címre történő elküldéssel történhet.

(6) Az információk és dokumentumok elküldésével a Felhasználó nem kizárólagos, visszavonhatatlan, díjazás nélküli, átruházható, területi és időbeli korlátozás nélküli felhasználási jogot enged a Szolgáltatónak a megküldött információk és dokumentumok vonatkozásában a szerzői jogról szóló törvény szerinti valamennyi felhasználási módra kiterjedően (ideértve különösen, de nem kizárólag az átdolgozást, a többszörözést, az elektronikus adathordozóra másolást).

(7) A (6) bekezdésben említett engedély nem szűnik meg a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó megállapodás megszűnésével.

(8) A Szolgáltató jogosult a Felhasználók által megadott információkat és dokumentumokat moderálni, szerkeszteni vagy törölni. Az információk és dokumentumok moderálása keretében a Szolgáltató olyan tartalmakat is hozzáadhat az anyagokhoz, amelyek még nem szerepelnek az anyagokban, beleértve a Felhasználó védjegyét, szlogenjét, logóját, cégnevét, amelyekhez a Felhasználó hozzájárul.

(9) A Szolgáltató megtagadhatja a megküldött információk és dokumentumok Weboldalon való megjelenítését, vagy eltávolíthatja azokat a Weboldalról, különösen, ha az anyagokban olyan tartalom van, amely

a) a jelen Szabályzat, törvény, egyéb jogszabály vagy a társadalmi együttélés szabályaival összeegyeztethetetlen (ideértve különösen, de nem kizárólag a pornográf jellegű tartalmat, erőszakos tartalmat, vagy olyan tartalmat, amely bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg), vagy bármilyen más módon sérti a Szolgáltató vagy partnerei érdekeit,

b) káromkodást, vulgarizmust vagy más, általában sértést megvalósító kifejezést tartalmaz,

c) nem kapcsolódik a Weboldal tartalmához,

d) megsérti az internetet használó személyekre kötelező egyéb szokásjogi normákat.

(10) A megküldött információk és dokumentumok Weboldalon való közzétételére a jelen Szabályzatban foglalt feltételek szerint kerül sor. A Szolgáltató nem garantálja a megküldött információk és dokumentumok Weboldalon való megjelenítésének módját, formáját vagy helyét.

7. Panaszok

(1) A Felhasználó jogosult panaszt tenni a Weboldal működésével, illetve a Weboldalhoz kapcsolódó kötelezettségek nem megfelelő teljesítésével, egyéb szabálytalanságokkal kapcsolatban. A panasz a szabálytalansággal kapcsolatos információk e-mailben történő elküldését jelenti az info@sonarhome.hu e-mail címre. A panasz beérkezését követően a Szolgáltató 14 (tizennégy) napon belül válaszol a arra, és tájékoztatja a Felhasználót a panaszkezelés eredményéről. A panaszra adott választ a Felhasználó azon e-mail címére küldjük, ahonnan a panaszt küldték, illetve - ha a felhasználó kéri - írásban a felhasználó által megadott címre.

8. A Szabályzat 4.2 és 4.3 pontja szerinti megállapodás felmondása

(1) A Szabályzat egyéb rendelkezéseire is figyelemmel, a Szolgáltató vagy a Felhasználó jogosult a Szabályzat 4.2 és 4.3 pontja szerinti megállapodást azonnali hatállyal felmondani a következő pontokban meghatározottak szerint.

(2) A Szolgáltató jogosult a megállapodás azonnali hatállyal történő felmondására különösen az alábbi esetekben:

a) ha a Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatok valótlanságáról szerez tudomást, vagy azok helyességével kapcsolatban megalapozott kétsége merül fel,

b) a Felhasználó valamely cselekedete, mulasztása vagy egyéb magatartása ellentétes a vonatkozó jogszabályokkal, a társadalmi együttélés szabályaival, vagy sérti a Szolgáltató, a Szolgáltató partnerei, más felhasználók vagy harmadik felek jogait,

c) a Felhasználó megsérti a vonatkozó megállapodás vagy a jelen Szabályzat rendelkezéseit.

(3) A megállapodás elektronikus úton történő felmondása a felmondásról szóló értesítés e-mailben történő elküldésével történik, a Szolgáltató esetén a Szolgáltató info@sonarhome.hu címére, a Felhasználó esetében pedig a Felhasználó E-mail címére vagy a Felhasználó Szolgáltató által ismert vagy a Felhasználó által a Szolgáltatóval való kapcsolatfelvételre használt egyéb e-mail címére.

9. A Szabályzat 4.2 és 4.3 pontja szerinti megállapodástól való elállás

A Felhasználónak jogában áll 14 napon belül indoklás nélkül elállni a Szabályzat 4.2 és 4.3 pontja szerinti megállapodástól. Az elállási határidő a megállapodás megkötésétől számított 14 nap elteltével jár le. A megállapodástól való elállás jogának gyakorlásához a Felhasználónak egyértelmű nyilatkozatban kell tájékoztatnia a Szolgáltatót a megállapodástól való elállásra vonatkozó döntéséről. Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási határidő lejárta előtt elküldi az elállási jog gyakorlására vonatkozó közleményét.

10. Adatkezelés

A Szolgáltató kijelenti, hogy a tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően rögzíti, tárolja, kezeli és semmisíti meg. A Szolgáltató az adatkezelésről és az adatvédelemről az Adatkezelési Tájékoztató közzétételével tájékoztatja a Felhasználót, amelyet a következő linken tesz közzé: https://sonarhome.hu/adatkezelesi-tajekoztato. Az Adatvédelmi Tájékoztató a jelen Szabályzat részét képezi.

11. Tájékoztatás fogyasztónak minősülő Felhasználók részére

A Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltatás nyújtása körében a Szolgáltató fogyasztóvédelmi szabályokat megsértő magatartásával szemben a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál (1088 Budapest, József krt. 6.) tehet bejelentést, vagy eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) előtt.

A Fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi szabályozásról a következő honlapon tud tájékozódni: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/.

12. Kapcsolattartás

A Felek jelen Szabályzatban megadott elérhetőségeken tartanak kapcsolatot egymással.

A Felhasználó jelen Szabályzattal összefüggő jognyilatkozatait az alábbi módokon és értesítési címekre küldheti meg:

a) Elektronikus üzenet formájában a Weboldalon erre kialakított és kijelölt helyen vagy a info@sonarhome.hu e-mail címre.

b) A Szolgáltatónak címzett, ajánlott, tértivevényes levélben postai úton.

13. A Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a következőkért:

a) harmadik felek cselekményei,

b) a Szolgáltatásban közzétett tartalmak helyessége, megbízhatósága és időszerűsége,

c) a Szolgáltatásban közzétett tartalmak használata vagy használata hiányának következményei,

d) a Szolgáltatás vagy Szolgáltatások ideiglenes vagy tartós elérhetetlensége,

e) a Felhasználó által bármely tartalom harmadik felek számára történő hozzáférhetővé tétele,

f) a bejelentkezési adatok és jelszavak harmadik személyek általi felhasználása, ha ezek az adatok a Felhasználó által történő felfedésük következtében vagy a Felhasználó által az információknak az ilyen személyek hozzáférése elleni elégtelen védelme miatt jutottak e felek birtokába,

g) a Felhasználó vagy harmadik fél hibája, amelyért a Társaság nem felelős,

h) vis maior által okozott kár.

14. Záró rendelkezések

(1) A Felek kötelesek a Szabályzattal összefüggésben a tudomásukra jutott, a másik félre vonatkozó valamennyi gazdasági és egyéb adatot, tényt, információt üzleti titokként megőrizni; ezen kötelezettségük a Feleket a jogviszony megszűnését követően is terheli. A titoktartás alól felmentést csak a másik fél adhat. Az ezen kötelezettség megszegésével a másik félnek vagy harmadik személyeknek okozott károkat a titoksértő fél köteles megtéríteni.

(2) A Felek a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben a Felek közös megegyezéssel 30 naptári nap alatt sem tudják békés úton rendezni a jogvitájukat, bármely Fél jogosult a jogvitára illetékes és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni.

(3) A jelen Szabályzat által nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) Minden Felhasználó köteles elolvasni és betartani a Szabályzat tartalmát.

Warszawa 19.12.2022

SonarHome S.A.

Szolgáltató